Aktuálně

Sledujeme pro vás novinky z oblasti účetnictví, daní a mezd.

Zobrazit aktuality
hero image

Aktuálně

Sledujeme pro vás novinky z oblasti účetnictví, daní a mezd.

Zobrazit aktuality
O nás

Kdo jsme a co děláme

Naše firma zajišťuje komplexní ekonomický servis pro veškerou podnikatelskou veřejnost se specializací na sektor malého a středního podnikání. Hlavními aktivitami je vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy, poradenská a školící činnost.

Na trhu jsme již od roku 1994 a máme přes 20 zaměstnanců, z nichž většina je s námi od samého začátku. Naše dvě pobočky jsou v centru měst Hradec Králové a Pardubice, dobře dostupné všemi druhy dopravy.

Používáme ekonomický systém POHODA a program OKmzdy. Našimi přednostmi jsou dlouholetá praxe, preciznost, flexibilita a individuální přístup.

Zaručujeme naprostou diskrétnost při manipulaci s daty klientů, se kterými v průběhu zpracování zakázky přijdeme do styku ve smyslu pravidel GDPR. Firma samotná i jednotliví poradci jsou pojištěni na případnou škodu vzniklou klientům.

Kontaktujte nás

Naše služby

 • Účetnictví
 • Daňová evidence
 • Mzdová agenda
 • Poradenství

Účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování roční účetní závěrky

 

 • Zpracování všech daňových přiznání, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení
 • Zpracování výstupů a reportů
 • Příprava podkladů pro audit a spolupráci s auditory
 • Rekonstrukce účetnictví, přechod mezi účetnictvím a daňovou evidencí

Daňová evidence

 • Vedení peněžního deníku, pokladní knihy
 • Přehled o příjmech a výdajích, Přehled o majetku a závazcích
 • Kniha pohledávek a závazků

 

 •  Evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování všech daňových přiznání, Přehledů pro OSSZ a ZP
 • Zpracování roční účetní závěrky

Mzdová agenda

 • Kompletní zpracování mezd
 • Pracovní smlouvy
 • Přihlášení/odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ

 

 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • evidenční a mzdové listy, roční zúčtování daní
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)

Poradenství

 • služby daňového poradce
 • konzultace
 • zpracování všech druhů daňových přiznání
 • optimalizace daňové zátěže
 • zastupování před správcem daně při kontrolách 

 

 • kontroly a pravidelný dohled nad účetnictvím
 • řešení konkrétních dotazů v sídle klienta

Školení

Realizace pravidelného cyklu školení je závislá na vývoji pandemie COVID-19.

Každoročně pořádáme školení spojená s novelizací daňových zákonů, zaměřujeme se na aktuální změny v oblasti daní a účetnictví.

Semináře jsou určeny zájemcům z řad podnikatelů, metodikům, účetním, ekonomům, všem zainteresovaným odborným pracovníkům firem i daňovým specialistům.

školení
ceník

Ceník

Firma má zpracovaný ceník služeb, ceny jsou většinou upravovány pro každého klienta individuálně, dle počtu dokladů, položek účetního deníku, zaměstnanců, majetku, obratu ekonomického subjektu, časové náročnosti komunikace a složitosti (obchodní kontakt se zahraničím, způsob vedení skladů, evidence karetních transakcí apod).
Kontaktujte nás

Aktuality

14.11.2022

Povinná registrace účtu při automatickém přechodu z Equa bank do Raiffeisenbank

Raiffeisenbank, a.s., se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, a.s. Ke sloučení obou bank pod značkou Raiffeisenbank dojde dne 14. 11. 2022. Finanční správa upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u Equa bank registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Číst více
23.9.2022

Datové schránky téměř pro všechny a pak daňová přiznání jen elektronicky

Datová schránka bude po 1.1.2023 automaticky zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ). Z právnických osob přibudou spolky, fondy, nadace, ústavy, SVJ, obecně prospěšné společnosti a další. Datová schránka bude navíc zřízena také všem fyzickým osobám, které sice nejsou podnikateli, ale využívají elektronickou identifikaci např. v internetovém bankovnictví či na portálu občana apod. Takto budou datové schránky zřízeny pro obrovskou skupinu občanů, počítat s tím musí i mnoho zaměstnanců a studentů. V této souvislosti je potřeba zmínit povinnost podávat daňová přiznání elektronicky, pokud má poplatník zřízenou datovou schránku. Lze tedy očekávat, že naprostá většina daňových přiznání fyzických osob za rok 2022 již bude podána elektronicky.

Schránky budou zřízeny bezplatně v 1.Q 2023. Ministerstvo vnitra rozešle přístupové údaje k datovým schránkám výlučně do vlastních rukou (čeká Vás cesta na poštu). U právnických osob budou tyto údaje adresovány členům jejích statutárních orgánů, tj. například jednatelům nebo členům představenstva. Nepodnikající fyzické osoby dostanou na zřízení datové schránky upozornění při prvním použití prostředku pro elektronickou identifikaci. Schránka je plně funkční prvním přihlášením, nejpozději však patnáctým dnem po doručení přístupových údajů.

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - znění k 1.1.2023

§3 odst.1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně fyzické osobě, která je zapsaná v základním registru obyvatel a plně svéprávná, bezodkladně poté, co fyzická osoba poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen "kvalifikovaný prostředek") vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci.

§ 17 Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

(3) Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

(4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Vyhledání, zda má subjekt zřízenou datovou schránku: https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/search

 

Číst více
14.6.2022

Změna zákona o dani silniční

Ve sbírce zákonů č. 142 / 2022 vyšla novela zákona o dani silniční.
Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4). V praxi to znamená, že daň silniční se od 1.1.2022 bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona. Poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani

Číst více
Odesílání...